• امام خمینی ره این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگهداشته است.
1